DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI

 

2007 m. gruodžio 28 d. Nr. T2-362

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;  2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 21 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti.

2. Patvirtinti:

2.1. Vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, sąrašą (pridedama);

2.2. Vietinės rinkliavos, mokamos už automobilių statymą nustatytose vietose, nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyta rinkliava renkama kurortinio sezono metu.

4. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių iki 2008 m. vasario 1 d. pateikti tvirtinti Tarybai vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti:

4.1. rinkimo tvarką;

4.2. įskaitymo į Palangos miesto biudžetą tvarką;

4.3. atsiskaitymo su rinkliavos administratoriumi tvarką.

5. Laikyti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T2-68 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti“.

 

 

 

 

Meras                                                                                                  Remigijus Alvydas Kirstukas


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-362

2.1 punktu

 

 

VIETŲ, KURIOSE UŽ AUTOMOBILIŲ STATYMĄ MOKAMA VIETINĖ RINKLIAVA,

 SĄRAŠAS

 

 

 

Vietos, kuriose už automobilių statymą, mokama vietinė rinkliava:

 

 

1. Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios:

1.1. Bangų gatvėje;

1.2. S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje (prie stadiono);

1.3. Ronžės g. 3B.

 

2. Teritorijos nuo Klaipėdos ir Liepojos plentų į vakarus, gatvių kelkraščiai:

 

2.1. I zona:

 

- Neringos gatvė;

- Kastyčio gatvės atkarpa nuo Neringos gatvės link pajūrio;

- teritorija tarp Žvejų ir Šermukšnių gatvių.

 

2.2. II zona:

 

- teritorijos nuo Klaipėdos ir Liepojos plentų į vakarus gatvių kelkraščiai, išskyrus:

 

- I zonos gatvių kelkraščius;

- teritorijos tarp S. Dariaus ir S. Girėno, Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvių bei Meilės alėjos gatvių kelkraščius;

- Vytauto gatvės kelkraščius nuo  S. Dariaus ir S. Girėno gatvės iki Gintaro gatvės;

- Birutės alėjos kelkraščius  nuo J. Basanavičiaus gatvės iki Jūratės gatvės;

- S. Neries gatvės  kelkraščius nuo  Birutės alėjos link jūros;

- Gintaro, Kastyčio ir Bangų gatvių kelkraščius nuo Vytauto gatvės iki Ganyklų gatvės;

- Žvejų gatvės kelkraščius;

- Kopų ir Žuvėdrų gatvių kelkraščius.

 

______________________


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-362

2.2 punktu

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS, MOKAMOS UŽ AUTOMOBILIŲ STATYMĄ NUSTATYTOSE VIETOSE,

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos, mokamos už automobilių statymą Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatytose vietose (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5 – 15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus)  (toliau – rinkliava), nustatymą, dydį,  rinkimą ir kontrolę.

2. Rinkliavos objektas yra Tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į Palangos miesto savivaldybės biudžetą už naudojimąsi Tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5 – 15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus).

3. Šia rinkliava surinktos lėšos naudojamos Palangos miesto viešosios infrastruktūros plėtojimui (gerinimui) ir  rinkliavai rinkti.

4. Šiuos nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Taryba.

5. Rinkliava galioja  tik Tarybos nustatytose automobilių stovėjimo vietose.

 

II. RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

 

6. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), kurie naudojasi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams stovėti.

 

III. RINKLIAVOS DYDIS

7. Rinkliavos dydis priklauso nuo konkrečios automobilio stovėjimo vietos bei trukmės ir yra:

7.1. automobilių stovėjimo aikštelėse, esančiose:

7.1.1. Bangų gatvėje;

7.1.2. S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje (prie stadiono);

7.1.3. Ronžės g. 3B:

 

- lengviesiems automobiliams

 

 

 

 

 

- kitiems automobiliams

 

1 litas už 1 valandą (minimalus rinkliavos dydis), jeigu automobilis statomas trumpiau nei parą;

5 litai (minimalus rinkliavos dydis) už parą, jeigu automobilis statomas parą ir ilgiau;

 

4 litai už 1 valandą (minimalus rinkliavos dydis), jeigu automobilis statomas trumpiau nei parą;

 

20 litų (minimalus rinkliavos dydis) už parą, jeigu automobilis statomas parą ir ilgiau;

 

 

7.2. gatvių kelkraščiuose:

 

I zonoje:

 

- lengviesiems automobiliams

 

 

- kitiems automobiliams

 

3 litai už 1 valandą (minimalus rinkliavos dydis);

 

12 litų už 1 valandą (minimalus rinkliavos dydis);

 

 

II zonoje:

 

- lengviesiems automobiliams

 

 

- kitiems automobiliams

2 litai už 1 valandą (minimalus rinkliavos dydis);

 

8 litai už 1 valandą (minimalus rinkliavos dydis).

 

8. Taryba atskiru sprendimu gali rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

IV. RINKLIAVOS LENGVATOS

 

9. Rinkliavos nemoka:

9.1. priešgaisrinės apsaugos, policijos, dujų avarinės, greitosios medicinos ir medicinos pagalbos transporto priemonių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais bei specialiais šviesos ir garso signalais, savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), atvykę pagal iškvietimus;

9.2. kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų transporto priemonių, pažymėtų specialiais šviesos signalais, savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), atvykę likviduoti avarijų;

9.3. transporto priemonių, pažymėtų Kelių eismo taisyklėse nustatytais ženklais „Neįgalusis“, savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), transporto priemonės registracijos dokumentuose esant atitinkamai žymai (neįgaliųjų vairuojama ar juos vežanti motorinė transporto priemonė).

 

V. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TERMINAI

 

10. Rinkliava yra renkama kiekvienais metais kurortinio sezono metu.

 

 

VI. RINKLIAVOS SURINKIMO TVARKA

 

11. Rinkliava renkama elektronine transporto administravimo sistema (ETAS).

 

12. Rinkliavos surinkimą administruoja ūkio subjektas (toliau – rinkliavos administratorius), Savivaldybės administracijos parinktas  prisilaikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų reikalavimų.

13. Rinkliava renkama Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

VII. RINKLIAVOS ĮSKAITYMAS

 

14. Rinkliava įskaitoma į Palangos miesto savivaldybės biudžetą ir už rinkliavos administravimą atsiskaitoma Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

VIII. RINKLIAVOS KONTROLĖ

 

15. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčių administratorius, Valstybės kontrolė ir savivaldybės kontrolierius.

 

 

__________________________________