DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI PALANGOS MIESTO, TURINČIO KURORTO STATUSĄ, VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA

 

2007 m. gruodžio 28 d. Nr. T2-361

Palanga

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17–704) 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2007, Nr. 101–4107)) 11 straipsnio 1 dalies 11 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2–71 ,,Dėl vietinės  rinkliavos už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto statusą, viešąja infrastruktūra“, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra.

            2. Patvirtinti:

            2.1. teritoriją, kurioje renkama vietinė rinkliava už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra (pridedama)

            2.2. vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra, nuostatus (pridedama).

            3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyta rinkliava renkama kurortinio sezono metu.

            4. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių iki 2008 m. vasario 1 d. pateikti tvirtinti Tarybai vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra:

            4.1. rinkimo tvarką;

            4.2. įskaitymo į Palangos miesto biudžetą tvarką;

            4.3. atsiskaitymo su rinkliavos administratoriumi tvarką.

 

 

Meras                                                                                                       Remigijus Alvydas Kirstukas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Palangos miesto savivaldybės tarybos                                                                                                 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-361                                                                                    2.2 punktu

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI PALANGOS MIESTO, TURINČIO KURORTO STATUSĄ, VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA

 

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Šie nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra (toliau – rinkliava) dydį, mokėtojus, surinkimo ir kontrolės tvarką Palangos miesto savivaldybės administracinėse ribose.

            2. Rinkliavos objektas yra Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka į Palangos m. savivaldybės biudžetą už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra Palangos miesto savivaldybės administracinėse ribose.

            3. Šia rinkliava surinktos lėšos naudojamos Palangos miesto viešosios infrastruktūros plėtojimui  (gerinimui ) ir rinkliavai rinkti.

            4. Šiuos nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Taryba.

            5. Rinkliava galioja Palangos miesto teritorijoje, kuri nustatyta Palangos tarybos sprendimu.

 

II. RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

 

            6. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), įvažiuojantys į Palangos miesto savivaldybės administracines ribas.

 

III. RINKLIAVOS DYDIS

 

            7. Rinkliavos dydis nustatomas:

 

Mechaninių transporto

priemonių pavadinimas

Bendroji

masė

Vienos paros, Lt

Vieno mėnesio,

Lt

Trijų mėnesių, Lt

 

 

 

 

 

Mopedas, motociklas

 

10,00

150,00

300,00

Lengvasis automobilis

 

10,00

150,00

300,00

Krovininis automobilis

Iki 3,5 t

10,00

200,00

500,00

Krovininis automobilis

Virš 3,5 t

30,00

400,00

800,00

Autobusas

 

40,00

400,00

800,00

Krovininis automobilis su

priekaba/puspriekabe

 

50,00

500,00

1000,00

2

 

8. Taryba atskiru sprendimu gali rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis nei 1,1.

 

IV. RINKLIAVOS LENGVATOS

 

            9. Rinkliavos nemoka:

            9.1. gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Palangos m. savivaldybėje;

            9.2. priešgaisrinės apsaugos, policijos, dujų avarinės tarnybos, greitosios medicinos ir medicinines pagalbos priemonių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais bei specialiais šviesos ir garso signalais, savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), atvykę pagal iškvietimus;

            9.3. kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų transporto priemonių, pažymėtų specialiais šviesos signalais, savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), atvykę likviduoti avarijų;

            9.4. transporto priemonių, pažymėtų Kelių eismo taisyklėse nustatytais ženklais “Neįgalusis”, savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai), transporto priemonės registracijos dokumentuose esant atitinkamai žymai (neįgaliųjų vairuojama ar juos vežanti motorinė transporto priemonė);

            9.5. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, Ministras Pirmininkas;

            9.6. keleivinio transporto įmonių autobusų, kuriais vežami keleiviai reguliariais priemiestinio, tarpmiestinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, savininkai ir/arba valdytojai (vairuotojai).

            9.7. fiziniai asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Palangos m. savivaldybės teritorijoje, tačiau dirbantys valstybės tarnyboje ar pagal darbo sutartis Palangos m. savivaldybės teritorijoje registruotose įmonėse;

            9.8.  Palangos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos.

            10. Lengvatų sąrašas gali būti tikslinamas Tarybos sprendimu.     

 

V. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TERMINAI

 

            11. Rinkliava renkama kiekvienais metais kurortinio sezono metu.

 

VI. RINKLIAVOS SURINKIMO TVARKA

 

            12. Rinkliava renkama elektronine transporto administravimo sistema (ETAS).

            13.Rinkliavos surinkimą administruoja ūkio subjektas (toliau – rinkliavos administratorius), Savivaldybės administracijos parinktas prisilaikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

            14. Rinkliava renkama Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

VII. RINKLIAVOS ĮSKAITYMAS

 

            15. Rinkliava įskaitoma į Palangos miesto savivaldybės biudžetą ir už rinkliavos administravimą atsiskaitoma Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

VIII. RINKLIAVOS KONTROLĖ

 

            16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčių administratorius, valstybės kontrolė ir savivaldybės kontrolierius.

_____________________