English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. spalio 22 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Finansinė paskata šeimoms

Informacija apie finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas. Jis taikomas jaunoms šeimoms, kurios kiekvienas iš šeimos narių yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka: Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Jauna šeima taip pat turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

 1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turimą turtą Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

3. Iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto.

4.  Ketinamas įsigyti pirmasis būstas yra Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

Finansinė paskata nebus taikoma, jeigu bus įsigyjamas pirmasis būstas šiose vietovėse: Birštono savivaldybėje, dalyje Druskininkų savivaldybės, Kauno miesto savivaldybėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Neringos savivaldybėje, dalyje Palangos miesto savivaldybės, Šiaulių miesto savivaldybėje, dalyje Trakų rajono savivaldybės, dalyje Utenos rajono savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybėje, dalyje Vilniaus rajono savivaldybės.

Palangos miesto savivaldybėje numatyta galimybė jaunoms šeimoms būstus įsigyti  (statyti) šiose masinio nekilnojamojo turto vertinimo verčių zonose Nr. 30.5; 30.9; 30.11-30.13 (nuoroda ­– Palangos miesto savivaldybės tinklapis: www.palanga.lt/Regia/Turinys/NT verčių zonos, vertės ir apleistos žemės-verčių zonos).

 

 Išsami informacija pateikta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje:

 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienhttps://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-suzinoti-kurioje-teritorijoje-jaunos-seimos-gales-isigyti-busta-ir-gauti-subsidijaos/kaip-suzinoti-kurioje-teritorijoje-jaunos-seimos-gales-isigyti-busta-ir-gauti-subsidija

 

Jauna šeima prašymą gali pateikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt, registruotu laišku, siųsti savivaldybei, kurioje norima įsigyti būstą, arba pateikti tiesiogiai Savivaldybės administracijai (Vytauto g. 112, Palanga).

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Sklypo įsigijimui, kuriame jauna šeima planuoja statyti būstą, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

 

 Jaunoms šeimoms teikiamos tokios subsidijos:

 

 • neauginančioms vaikų – 15 proc.;
 • auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
 • auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
 • auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Gimus daugiau vaikų galima kreiptis dėl papildomos subsidijos. Kreipimosi metu jaunos šeimos nariai negali būti vyresni nei 35 metų, išskyrus atvejus, kai šeima susilaukia trečio ir daugiau vaikų – tuomet šeimos nariai negali būti vyresni nei 40 metų.
Pavyzdžiui, jeigu jaunai šeimai su dviem vaikais buvo skirta 25 proc. subsidija, gimus trečiajam vaikui, subsidijos dydis padidės iki 30 proc., tai yra papildomai bus skirta 5 proc. subsidija.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija, negalės visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų šį būstą norės perleisti kitam asmeniui, subsidiją turės grąžinti į valstybės biudžetą.

Tačiau subsidiją gavusios šeimos, kurios nuo būsto įsigijimo praėjus 5 metams susilauks 3 ar daugiau vaikų, galės perleisti būstą kito asmens nuosavybėn, jei norės įsigyti didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje. Tokiu atveju subsidijos grąžinti jiems nereikės.

 

Jaunos šeimos, teikdamos (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-08-30 įsakymu Nr. A1-448 patvirtintos formos) prašymą finansinei paskatai gauti, privalo pateikti reikiamus dokumentus, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą:

 

 • šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus (jeigu nedeklaravo elektroniniu būdu) (forma FR0001);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius ar kitus dokumentai);
 • teismo sprendimą įvaikinti vaiką arba sprendimą, kuriuo vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba);
 • atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą pateikia jaunos šeimos įgaliotas atstovas);
 • jei šeimos nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi, tuomet reikia pateikti statinio ekspertizę atlikusios institucijos išvadą. Rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, reikia pateikti projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi.

 Prašymai savivaldybės administracijoje nagrinėjami laikantis eiliškumo pagal jų pateikimo datą. Sprendimas dėl finansinės paskatos skyrimo arba neskyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.

Priėmus teigiamą sprendimą skirti subsidiją, jauna šeima turi kreiptis į kredito įstaigą (banką ar kredito uniją) ir per 2 mėnesius sudaryti būsto kreditavimo sutartį.

Kredito davėjui jauna šeima turės pateikti Gyventojų registro departamento pažymą, kad ji nėra susijusi artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perka būstą. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

Jeigu prašymas skirti subsidiją bus netenkinamas dėl to, kad tais metais buvo išnaudotos visos šiam tikslui skirtos lėšos, šeima bus įrašoma į sąrašą finansinei paskatai gauti kitais kalendoriniais metais. Tuo atveju jauna šeima turėtų atnaujinti savo prašymo duomenis iki kitų metų sausio 15 d. Neatnaujinus duomenų, šeima gali būti išbraukta iš finansinės paskatos laukiančių jaunų šeimų sąrašo.

 DĖMESIO. Finansinė paskata teikiama būstui pirkti ar būstui statyti.

Būstui pirkti – būsto pirkimui, kai jo statyba užbaigta ir būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (perkant nebaigtos statybos būstą finansinė paskata neteikiama).

Būstui statyti – 1) kai jauna šeima būsto kreditą ima namo (būsto) statybai ir 2) kai ima kreditą nuosavybės teise turimo namo (būsto) tolimesnei statybai – jau statomo namo (būsto) užbaigimui.

Gavus finansinę paskatą namo (būsto) statybai, subsidija jaunai šeimai bus išmokama tik Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka užbaigus būsto statybą.

 

Pagrindiniai subsidijos suteikimo žingsniai:

 

 1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
 2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą internetu adresu www.spis.lt, prisijungiant per valdžios elektroninių vartų sistemą arba tiesiogiai savivaldybėje.
 3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam dar yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas vienas bendras visos šalies sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad jeigu nesant pinigų subsidijoms šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, bet prašymo pateikimo metu sutuoktiniai buvo ne vyresni kaip 35-erių metų, jie atitinka kriterijus.
 4. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.
 5. Kredito įstaiga per du mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fbabd7a2785011e89188e16a6495e98c?jfwid=-g0zrzji9g

 

Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo forma

 

Patikslintas vietovių sąrašas, kur jaunos šeimos galės įsigyti būstą ir gauti subsidiją

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-23 10:48:08

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8157997
Šiandien apsilankė: 2215
Dabar naršo: 176
Sprendimas: IDAMAS