English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. vasario 16 d., šeštadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Palangos miesto sa­vi­val­dy­bė kvie­čia Jus tap­ti budinčiais globotojais
2018-10-04

Min­tis paim­ti glo­bo­ti be tė­vų mei­lės li­ku­sį vai­ką, ko ge­ro, bent kar­tą yra atė­ju­si į gal­vą daž­nam žmo­gui. Vie­niems tai tė­ra mo­men­ti­nis jaus­mas, ki­ti apie tai gal­vo­ja rim­čiau.

Glo­ba – tai ypa­tin­ga do­va­na ir vai­kui, ir šei­mai. Vai­kas tu­ri ga­li­my­bę aug­ti juo be­si­rū­pi­nan­čio­je ir my­lin­čio­je šei­mo­je. Juk glo­bo­ja­mam (rū­pi­na­mam) vai­kui, kaip ir bet ku­riam ki­tam, rei­kia glo­bė­jų (rū­pin­to­jų), pa­si­ry­žu­sių be­są­ly­giš­kai juo rū­pin­tis ir my­lė­ti.


 

Budintis globotojas -  laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, rūpindamasis vaiko poreikiais ir kasdiene priežiūra:

  • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį;
  • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
  • globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus, nėra įstatyminis vaiko atstovas.

Reikalavimai ketinantiems dirbti bu­din­čiu glo­boto­ju. Juo ga­li tap­ti fi­zi­nis as­muo, ku­ris nė­ra teis­tas, jam ne­bu­vo ap­ri­bo­ta tė­vų val­džia, jis ne­bu­vo nu­ša­lin­tas nuo glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) pa­rei­gų, yra svei­kas (ne­ser­ga psi­chi­nė­mis ar ki­to­mis li­go­mis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota instutucija), tu­ri nuo­sa­vą ar nuo­mo­ja­mą būs­tą, yra 21–65 me­tų, yra  išklausęs Globėjų ir įtėvių mokymus (GIMK) ir gavęs teigiamą išvadą tapti globėju; sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Palangos miesto socialinių paslaugų centru.

Budinčiam globotojui globojant vaiką (us) savo namuose teikiamos nuolatinės specialistų konsultacijas ir atokvėpio paslauga. Globojamo vaiko amžius gali būti nuo pirmosios gimimo dienos iki 18 metų. Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą, nustatyta nuolatinė globa, įvaikintas. Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.

Kokį atlygį ir išmokas gauna budintis globotojas

Budinčiam globotojui mokama 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu 1 MMA - 400 Eur). Papildomai už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką mokama 0,25 minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka per mėnesį, o už kūdikį ar neįgalų vaiką arba vaiką prižiūrimą kriziniais atvejais – 0,5 minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka per mėnesį.

Papildomai mokamos išmokos vieno vaiko poreikiams: 4 BSI globos išmoka, 0,79 BSI išmoka vaikui, 2 BSI pagalbos pinigai ir 5 BSI vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti, 4 BSI globos išmokos tikslinis priedas, kurį administruoja Palangos miesto socialinių paslaugų centras (1 BSI šiuo metu yra 38 Eur).

 

Vi­sus no­rin­čius ir ga­lin­čius tapti budinčiais globotojais kvie­čia­me kreip­tis į Palangos miesto Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių adresu Vytauto g. 112, Palanga, 117 kab., tel. (8 460) 48 732, arba į Palangos miesto socialinių paslaugų centro globos koordinatorę Vitaliją Kniukštienę adresu: Klaipėdos pl. 76, Palanga,  tel.: 8 (460) 48 412; mob. tel. 8 (618) 43 170.

 
Atgal   Spausdinti  

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 6520303
Šiandien apsilankė: 589
Dabar naršo: 49
Sprendimas: IDAMAS