PRIEMONIŲ (VEIKLOS) PLANAS

                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                      Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
                                                                                      2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-646
                                                                                      1 punktu
                                                                                      PAKESITA
                                                                                      Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
                                                                                      2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. A1-861  
                                                                                      2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-1120 

                                              PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI PRIEMONIŲ (VEIKLOS) PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

(rezultatas)

Atsakingi asmenys

Įvykdymo terminas

1.

Priimti (pakeisti) teisės aktus, susijusius su euro įvedimu

 

Iki 2014-12-31

1.1.

Sudaryti su euro įvedimu susijusių keistinų Palangos miesto   savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teisės aktų* sąrašą, numatyti, kokie   nauji miesto savivaldybės teisės aktai turi būti priimti iki euro įvedimo.

Administracijos padaliniai (toliau – Padaliniai),  2014 m.   birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-568 euro įvedimo pasirengimui sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė)

Iki 2014-08-31

 

1.2.

Parengti 1.1 punkte numatytų keistinų (rengtinų) teisės aktų projektus.

Padaliniai

Iki 2014-10-30. Dokumentų, kurių pakeitimas priklauso nuo aukštesnės juridinės galios dokumentų pakeitimo – per 30 dienų nuo aukštesnės juridinės galios dokumento pakeitimo priėmimo dienos.

1.3.

Nurodyti ir kontroliuoti, kad Savivaldybės įstaigos ir įmonės sudarytų   su euro įvedimu susijusių keistinų (naujų) teisės aktų, reglamentuojančių   Savivaldybės įstaigų ir įmonių veiklą,** sąrašą bei atitinkamai pakeistų į   sąrašą įtrauktus įstaigų ir įmonių teisės aktus.

Padaliniai, kuruojantys (koordinuojantys)   atitinkamas įstaigas, įmones, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

 

Iki 2014-11-15

2.

Pakeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta   tvarka su paslaugų teikėjais bei tiekėjais sudarytas sutartis; socialinės   globos teikimo ir lėšų kompensavimo sutartis; užtikrinti, kad užmokestis už   teikiamas viešąsias paslaugas įvedant eurą Lietuvos Respublikoje būtų   apvalinamas tik gyventojų naudai ir nebūtų didinamas.

 

Iki 2015-01-30

2.1.

Sudaryti keistinų sutarčių su viešųjų paslaugų teikėjais sąrašą

Padaliniai, Darbo grupė

Iki 2014-09-30

2.2.

Parengti sutarčių ir susitarimų pakeitimus

Padaliniai

Iki 2014-11-28 (Rangos   ir socialinės   globos teikimo ir lėšų kompensavimo sutartims sutarčių – iki 2015-01-30)

2.3.

Informuoti savivaldybės gyventojus apie   naujus teikiamų paslaugų dydžius (interneto svetainėje, spaudoje)

Darbo grupė (Padaliniai)

Iki 2015-01-30

3.

Atlikti informacinių sistemų pritaikymą dirbti su euru (įvykdyti   viešuosius pirkimus (esant poreikiui) bei modernizuoti ir modifikuoti   sistemas)  

 

Iki 2014-12-31

3.1.

Buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“ (UAB „Nevda“), darbo   užmokesčio apskaitos programa „Finalga“ (UAB Eksitonas)

Buhalterija,

Bendrojo skyriaus kompiuterininkas

Iki 2014-12-31

3.2.

Biudžeto apskaitos programa „Biudžetas“, biudžeto buhalterinės   apskaitos programa „Finas“, integruota internetinė programa „Finnet“ (UAB   „Eksitonas“, žemės nuomos mokesčio administravimo sistema „Masis“ (UAB   „Algoritmų sistemos“)

Biudžeto skyrius,

Bendrojo skyriaus kompiuterininkas

Iki 2014-12-31

3.3.

Strateginio planavimo programa „QPR“ (UAB „Ekonominės konsultacijos ir   tyrimai“)

Ekonominės plėtros skyrius,

Bendrojo skyriaus kompiuterininkas

Iki 2014-12-31

4.

Užtikrinti informacijos apie pokyčius, susijusius su euro įvedimu,   sklaidą

 

 

4.1.

Sudaryti sąlygas miesto savivaldybėje renginiams rengti miesto   gyventojams apie euro įvedimą (esant poreikiui)

Bendrasis skyrius

Iki 2014-12-30

4.2.

Skleisti informaciją apie euro įvedimą savivaldybės interneto svetainėje  

Savivaldybės mero patarėjas

Nuolat

4.3.

Savivaldybės darbuotojams, dirbantiems su   socialinės paramos gavėjais, išnagrinėti ir vadovautis Socialinės apsaugos ir   darbo ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl socialinės paramos gavėjų   informavimo apie išmokų dydžius, keičiant litus į eurus, atitinkamai informuoti socialinės paramos gavėjus.

Socialinės rūpybos skyrius

Iki 2014-12-30

 

Užtikrinti specialius socialiai pažeidžiamų grupių informavimo   poreikius.

Socialinės rūpybos skyrius, Savivaldybės   gydytojas

Iki 2014-12-30

 

Užtikrinti tautinių mažumų informavimą apie valiutos keitimą ir kitus   su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje susijusius aspektus.

Savivaldybės mero patarėjas, Bendrasis   skyrius

Nuolat

5.

Vykdyti kitas priemones

 

 

5.1.

Kviesti verslo atstovus, savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones   prisijungti prie Geros verslo praktikos memorandumo

Padaliniai, kuruojantys (koordinuojantys)   atitinkamas įstaigas, įmones

Iki 2014-12-30

5.2.

Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus,   pareiškimus ir ginčus, susijusius su euro įvedimu

Padaliniai (pagal kompetenciją)

Gavus skundus ar   pareiškimus

5.3.

Atlikti prekių ir paslaugų kainų   perskaičiavimo, apvalinimo ir nurodymo reikalavimų laikymosi priežiūrą   savivaldybės kompetencijai priskirtose srityse.

Padaliniai (pagal kompetenciją)

Iki 2014-12-30

5.4.

Kontroliuoti, kad savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojai, dirbantys   su grynaisiais pinigais, lankytųsi mokymuose (seminaruose) ir susipažintų su   eurų banknotais ir monetomis.

Padaliniai, kuruojantys (koordinuojantys)   atitinkamas įstaigas, įmones

 

Iki 2014-12-30

 

* Teisės aktų, nustatančių mokesčių, vietinių rinkliavų ir kitų įmokų bei išmokų, kuriuos administruoja savivaldybės administracija, dydžius bei teisės aktų, nustatančių dokumentų formas bei jų pildymo reikalavimus; teisės aktų, nustatančių Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių gaunamų pajamų, teikiamų paslaugų įkainių, normų ir normatyvų, kainų ir tarifų, išlaidų finansavimo ir kitus piniginę išraišką turinčius dydžius, kuriuos tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba arba Administracijos direktorius.

** Teisės aktų, nustatančių Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių piniginę išraišką turinčius dydžius, kuriuos tvirtina įstaigų, įmonių vadovai.

 

______________

Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-06 10:39:50