Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Aktualijos

DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE DĖL NEGALIOS, LIGOS AR SENATVĖS NEGALI NAUDOTIS VISUOMENINIU AR INDIVIDUALIU TRANSPORTU

Transporto organizavimo paslauga – socialinė paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės ir iš jos iki  tikslo objekto ir atgal.

Galimi transporto paslaugų gavėjai – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos, kurie dėl negalios visuomeniniu ar individualiu transportu.

Dėl transporto paslaugos gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu ir pateikia:

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
 • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugos (pažymų pateikti nereikia, kai pareiškėjas (šeimos nariai) gauna pensijas ar kitas išmokas, mokamas Sodros, Socialinės rūpybos skyriaus, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, arba kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą paslaugos kainą);
 • medicininę pažymą ar kitus dokumentus įrodančius paslaugos būtinumą, kai asmeniui nėra nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis ar specialusis priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis

Mokėjimas už transporto organizavimo paslaugą

Už transporto organizavimo paslaugas mokama pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytus įkainius.

Už specialiojo transporto paslaugą iš dalies moka:

 • vaikai su negalia, asmenys, pripažinti nedarbingais, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni, asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, asmenys, kuriems teikiama dienos socialinė globa institucijoje – 10 proc. jiems mokėti apskaičiuotos paslaugos kainos;
 • asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialių poreikių lygis, ir asmenys nuo 70 iki 80 metų – 50 proc. jiems mokėti apskaičiuotos paslaugos kainos;
 • kiti asmenys, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu – 80 proc. jiems mokėti apskaičiuotos paslaugos kainos.

Asmeniui (šeimai), gaunančiam socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, transporto paslaugos teikiamos nemokamai.

Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už transporto paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą paslaugos kainą.

Dėl transporto organizavimo paslaugos kreiptis į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu Gintaro g. 34, Palanga tel. 8 (460) 48264, 8 (620) 13582

 

 

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius kviečia kreiptis dėl socialinės paramoms mokiniams 2021-2022 m.

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama neskiriama mokiniams vyresniems kaip 21 metai ir mokosi pagal suaugusiųjų programas, mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus atvejį, kai mokinys, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Socialinės paramos mokiniams rūšys

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

 1. mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 2. parama mokinio reikmenims įsigyti. Teikiama pinigine ir nepinigine forma. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 BSI dydžių (80 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Jei mokinys yra patyria socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų teisė į nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenis įsigyti skiriama:

 1. jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (192 Eur);
 2. jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (256 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
 3. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, išimties atvejais, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, socialinė parama mokiniams gali būti skiriami, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (320 Eur).

Kas ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą.

Kreipiamasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

Dėl nemokamo maitinimo prašymą–paraišką galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos per visus mokslo metus.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki spalio 5 dienos.

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

Kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams pateikiamas prašymas-paraiška socialinei paramai gauti, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, pažymos apie pajamas: darbo užmokesčio pažymas, įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduotos pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti, pagal aplinkybes kitus reikiamus dokumentus. Teikiama visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, Jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį

Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gyventojai gali pateikti

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje 115 kab. I–IV nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonai pasiteiravimui 8 (460) 48719, 8 (460) 34164, 8 (460) 34166.

Mokyklos, kurioje mokinys mokosi administracijai.

Elektroniniu būdu prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos www.spis.lt

Prašymą-paraišką galima rasti interneto svetainėje www.palanga.lt. Užpildžius formą, siųsti Socialinės rūpybos skyriaus elektroniniu paštu srs@palanga.lt

Socialinė parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu Nr. X-686 (TAR, 2018-12-11, Nr. 20237); Socialinės paramos mokiniams teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-13 (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-62 redakcija).

MOKINIAMS, KURIE MOKOSI PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ AR PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ PIRMOJE AR ANTROJE KLASĖJE, MOKYKLA ORGANIZUOJA NEMOKAMUS PIETUS, KURIE SKIRIAMI NEVERTINANT GAUNAMŲ PAJAMŲ.

 

NEMOKAMAS MAITINIMAS SKIRIAMAS BE ATSKIRO TĖVŲ AR GLOBĖJŲ PRAŠYMO

Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, mokyklos administracija apie tai informuoja mokinių nemokamą maitinimą administruojančią instituciją, nurodydama mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą ir paramos atsisakymo arba skyrimo datą.

 

Aktuali informacija Palangos miesto gyventojams dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ir neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo

Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ar elgesio sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Neveiksniam tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje yra nustatoma globa ir paskiriamas globėjas (Civilinio kodekso 2.10 straipsnis).

Jei fizinis asmuo dėl psichikos ar elgesio sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tik iš dalies negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas ribotai veiksniu toje srityje. Asmeniui šioje srityje nustatoma rūpyba ir paskiriamas asmens rūpintojas (Civilinio kodekso 2.11 straipsnis).

Pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui (Civilinio proceso kodekso 462 straipsnis). Prie pareiškimo būtina pridėti ne tik medicininius dokumentus apie sveikatos būklę, bet ir savivaldybės socialinių darbuotojų atliktą Asmens gebėjimų vertinimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus išvadą (toliau – Išvada), kurioje nurodomos pagrindinės rekomenduojamos asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus sritys (turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių) (Civilinio proceso kodekso 465 straipsnis).

Išvadą gali gauti Civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys, t. y. asmens, dėl kurio kreipiamasi, sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Palangos miesto gyventojai, siekiantys gauti šią Išvadą, turi atvykti į Palangos miesto savivaldybės admnistracijos Socialinės rūpybos skyrių ir užpildyti prašymą dėl išvados parengimo.

Asmuo, gavęs Išvadą, turi teisę:

1) savarankiškai parengti pareiškimą ir kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu;

2) kreiptis į advokatą, kuris padės parengti minėtą pareiškimą teismui;

3) kreiptis į savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyrių, adresu Vytauto g. 112, Palanga kurio darbuotojai padės užpildyti prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl antrinės teisinės pagalbos (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose) teikimo. Antrinę teisinę pagalbą gali gauti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių, todėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turite pateikti ne tik su reikalavimu susijusius dokumentus, bet ir pažymą apie gautas pajamas per 12 paskutinių mėnesių.

Atkreiptinas tėvų, auginančių sunkią negalią turinčius vaikus, dėmesys

Neįgaliam vaikui, sulaukus pilnametystės, tikslinės kompensacijos pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 dalis, yra mokamos tik tuomet, kai yra gautas asmenų, turinčių teisę gauti šias kompensacijas, jų įgaliotų asmenų arba neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų, globėjų prašymas.

Tėvai (globėjai), auginantys sunkią negalią turinčius vaikus, kurie netrukus sulauks pilnametystės, gali:

1) iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki prižiūrimo asmens pilnametystės) kreiptis į teismą dėl pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje (pagal Civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 2 dalį).

2) prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką.

3) prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas.

4) teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentus apie pradėtą teisminį procesą.

 Dėl teismo sprendimų, priimtų iki 2016 m., kuriais asmuo buvo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo

 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnis reglamentuoja, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (įsigaliojo 2016-01-01) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turėjo kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat galėjo kreiptis ir kiti šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys.

Jei per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos šioje dalyje nurodyti asmenys nesikreipė dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksnaus asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga.

Tų asmenų, kurie teismo sprendimu buvo pripažinti neveiksniais, globėjai, jei dar nėra kreipęsi dėl neveiksnumo būklės peržiūrėjimo, turi nedelsiant kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių su prašymu inicijuoti teismo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu, procedūrą.

Iškilus klausimams, kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių tel. (8 460) 487 32.

  

 

Informacija atnaujinta 2021-09-21 13:39
lt
en ru