Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Piniginė socialinė parama

SOCIALINĖ  PAŠALPA

Teisę gauti socialinę pašalpą turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje;
 • Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas;
 • užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, išskyrus integracijos laikotarpiu gaunančius paramą iš integracijai skirtų lėšų,–

jeigu:

 • turimo turto vertė neviršija gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės  normatyvą;
 • pajamos per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai.

Socialinei pašalpai gauti visi šeimos nariai turi atitikti bent vieną Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau tekste – Įstatymas) 8  straipsnyje nurodytų sąlygų.

Kreipimosi dėl socialinės pašalpos gavimo metu pateikiami dokumentai (atsižvelgiant į asmens (šeimos) situaciją):

Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą-paraišką ir jos priedus (toliau – prašymas-paraiška) ir prašyme-paraiškoje nurodo piniginės socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie:

 1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;
 2. veiklos pobūdį;
 3. turimą turtą ir Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;
 4. gaunamas pajamas;
 5. kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.

Prie prašymo-paraiškos pridedamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą prašymą-paraišką pateikęs asmuo patvirtina savo parašu.

Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas, pirmos dienos. Po 3 mėnesių dėl socialinės pašalpos reikia kreiptis iš naujo.

 DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS

Piniginė socialinė parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtinto 2014 m. sausio 30 d. Palangos miesto savivaldybės sprendimu Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“.

Nepasiturintys Palangos miesto savivaldybės gyventojai, išnaudoję visas kitas pajamų gavimo galimybes, gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių dėl socialinės paramos Įstatyme nenumatytais atvejais skyrimo. Ši parama skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš Savivaldybės biudžeto lėšų vieną kartą per metus pagal kiekvieną žemiau punktuose nurodytą priežastį.

Nepasiturintys asmenys gali kreiptis:

 1. Ligos ar traumos atveju, kai reikalingiems medikamentams ar kitoms priemonėms įsigyti asmens turimos ir gaunamos lėšos yra nepakankamos, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išduotą susirgimą ar traumą patvirtinantį dokumentą, –  parama iki 10 VRP dydžių;
 2. Gaisro, stichinės nelaimės atveju, pateikus įvykį patvirtinantį dokumentą, kai būtiniausiems padariniams likviduoti asmens turimos ir gaunamos lėšos yra nepakankamos – parama iki 20 VRP dydžių;
  Šių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, skaičiuojant visas šeimos 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio gautas pajamas (įskaitant socialinę pašalpą) vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.
 3. Kitais atvejais vienkartinė parama asmeniui (šeimai) skiriama kai yra būtina pagalba, – skiriama parama iki 1 VRP dydžio vienam asmeniui.

               Vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, skaičiuojant visas asmens (šeimos) 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio gautas pajamas (įskaitant socialinę pašalpą) vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 2,5 VRP dydžio.

               Nevertinant šeimos pajamų Administracijos direktoriaus įsakymu skiriama:

 •    Gimus vienu metu dviem ar daugiau vaikų, – 3 VRP dydžio vienkartinė tikslinė išmoka kiekvienam vaikui;
 •    Gimus trečiam ir vėlesniam vaikui šeimoje, auginant du vaikus ir paėmus globoti ar įvaikinus trečią ir vėlesnį vaiką, – 3 VRP dydžio vienkartinė tikslinė išmoka už trečią ar vėlesnį gimusį, paimtą globoti ar įvaikintą vaiką.

Nurodytos vienkartinės tikslinės išmokos skiriamos, jei dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo trečio ar vėlesnio vaiko gimimo, paėmimo globai ar įvaikinimo. Parama neteikiama, jei vaikas gimė negyvas arba mirė po gimimo iki išvykimo iš sveikatos priežiūros įstaigos. Socialinę riziką patiriantiems asmenims 50 procentų paskirtos išmokos pervedama į socialinę kortelę.

Nepasiturintiems gyventojams socialinė parama gali būti skiriama Savivaldybės tarybos sprendimu, kai Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu paramos dydis yra nepakankamas arba nėra numatytas paramos teikimo atvejis.

Dėl socialinės paramos Įstatyme nenumatytais atvejais asmuo kreipiasi į Socialinės rūpybos skyrių ir, priklausomai nuo aplinkybių, pateikia:

 1. prašymą dėl socialinės paramos skyrimo (forma pildoma Socialinės rūpybos skyriuje);
 2. vaikų gimimo faktą patvirtinantį dokumentą (jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre);
 3. trijų mėnesių iki kreipimosi mėnesio asmens (šeimos) gautų pajamų pažymas  (išskyrus atvejus, kai Socialinės rūpybos skyrius duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių  registrų bei valstybės informacinių sistemų);
 4. sveikatos priežiūros įstaigos, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ar kitų institucijų pažymas, įrodančias kreipimosi priežastį;
 5. išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjui per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas dėl socialinės paramos gavimo nenagrinėjamas, pateiktas prašymas ir dokumentai grąžinami pareiškėjui. Nagrinėjant prašymus socialinei paramai skirti, Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą. Gautus prašymus su prie jų pridedamais dokumentais svarsto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Komisija.

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI

Kiekvienam  gimusiam  vaikui  skiriama 11 BSI dydžio vienkartinė  išmoka. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo  išmokėta išmoka   gimusiam   vaikui,   skiriama   11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

(BSI - bazinė socialinė išmoka, šiuo metu – 40,00 Eur)

Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos vaikui paskyrimo, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens,   turinčio  teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą, kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo, būtina pateikti ir teismo sprendimą įvaikinti;

Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo  globos  nustatymo  dienos,  bet  ne  vėliau kaip,  iki vaikui sukaks pusantrų  metų,  ir  jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl  jos kreiptasi ne  vėliau kaip per  12 mėnesių  nuo  vaiko įvaikinimo dienos. Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės  finansuojamoje įstaigoje. Išmoka įvaikintam  vaikui  neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

IŠMOKA VAIKUI

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama 0,75 BSI dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės   paramos  nepasiturintiems  gyventojams  įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 BSI dydžio išmoka per mėnesį (nevertinant šeimos pajamų).

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 BSI išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 BSI dydžio išmoka per mėnesį (nevertinant šeimos pajamų).

Kreipiantis dėl išmokos vaikui paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, būtina pateikti:

 • prašymą, nurodant duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar globėjų (rūpintojų), kai globojamam vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams  įstatymo  17 straipsnio 1 dalyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį, dydį per praėjusius kalendorinius metus (duomenų apie pajamas nereikia nurodyti šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų);

 • asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo, be kitų   reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 • vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 • pažymą apie mokymąsi, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;

 • praėjusių  12  kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl   išmokos  mėnesio   arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės  gauti išmoką atsiradimo mėnesio bendrai gyvenančių asmenų ar globėjų (rūpintojų), kai globojamam vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, gautų pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus, jeigu šių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, palyginti  su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis, sumažėjo;

Asmuo dėl išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

IŠMOKA  PRIVALOMOSIOS TARNYBOS KARIO VAIKUI

Kiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Kreipiantis dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, būtina pateikti:

 • prašymą;

 • asmens,  turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio asmens,  turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 • vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 • karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų,  būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

GLOBOS RŪPYBOS IŠMOKA IR GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIS PRIEDAS

Globos (rūpybos) išmoka skiriama:

 1. vaikui,  kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar  vaikų  globos  institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėnesį;

 2. jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų  studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24  metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 BSI dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą).

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuris globojamas šeimoje arba šeimynoje, mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 4. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

 5. šeimynos arba nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;

 6. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;

 7. duomenis  apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį  ar kreipimosi   mėnesį  gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio; pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką, pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita). Jeigu globėjas (rūpintojas) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo praėjusį mėnesį negavo, jis raštu tai patvirtina prašyme;

 8. mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre;

 9. abiejų tėvų (turėto vienintelio iš tėvų) mirties liudijimus, kai mirė asmens, kuris mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, tėvai;

 10. mokyklos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.

Vaiko globėjas (rūpintojas) arba pats pilnametis  asmuo dėl išmokos turi teisę kreiptis per  12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami:

 1. jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

 2. jeigu vaiko laikinoji  globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

VIENKARTINĖ IŠMOKA  BŪSTUI ĮSIGYTI ARBA ĮSIKURTI

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 BSI dydžio išmoka būstui įsigyti arba įsikurti.

Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas  asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;

 4. teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

 5. santuokos liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą santuokos įrašą liudijantį išrašą,

 6. jeigu nepilnametis įregistravęs santuoką;

Vienkartinė  išmoka  būstui  įsigyti  arba  įsikurti  grynaisiais pinigais  neišmokama.  Ji gali būti panaudota:

 1. būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;

 2. sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;

 3. būsto nuomai;

 4. mokesčiams  už  nuomojamo  ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;

 5. būstui remontuoti arba rekonstruoti;

 6. baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;

 7. studijų  ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;

 8. žemės sklypui įsigyti;

 9. mokamų  sveikatos priežiūros  prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

Vienkartinė  išmoka būstui  įsigyti arba įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai.

VIENKARTINĖ IŠMOKA  NĖŠČIAI MOTERIAI

Nėščiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės  gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 2 BSI išmokų dydžio vienkartinė išmoka. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio  teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų,  turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą ar vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai  skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

IŠMOKA BESIMOKANČIO AR STUDIJUOJANČIO ASMENS VAIKO PRIEŽIŪRAI

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 4 BSĮ dydžio išmoka per mėnesį.

Kreipiantis dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 4. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;

 5. mokymo įstaigos pažymą, kai asmuo mokosi ar studijuoja;

 6. mokymo įstaigos išduotą studijų baigimą įrodantį dokumentą;

 7. dokumentą, įrodantį, kad asmuo neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai. Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas. Dėl išmokos asmuo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. 

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

IŠMOKA GIMUS VIENU METU DAUGIAU KAIP VIENAM VAIKUI

Nuo 2017 m. sausio 1 d. vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui išmoka mokama:

 1. kai vienu metu gimsta du vaikai mokama 4 BSI dydžio išmoka;

 2. kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 BSI dydžiu.

Kreipiantis dėl išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui paskyrimo, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio  teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

Išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Dėl išmokos asmuo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Kreipiantis dėl bet kurios išmokos skyrimo dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose valstybės registruose.

PRAŠYMUS PATEIKTI GALIMA:

 • el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt;
 • siunčiant prašymus el. paštu srs@palanga.lt
 • telefonu.

 

Informacija atnaujinta 2021-04-30 14:22
lt
en ru