Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangiškiai jau gali kreiptis į bankus ir savivaldybę dėl valstybės remiamų būsto kreditų

2006-05-10

Pradedami teikti valstybės remiami būsto kreditai

Valstybės parama būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą teikiama apmokant iš valstybės biudžeto lėšų 50 procentų būsto kredito draudimo įmokos, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.

Finansų ministerija pasirašė sutartis su trimis bankais, kurie teiks valstybės remiamus būsto kreditus asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą. Palangos miesto savivaldybei paskirto 2006 metams valstybės remiamų kreditų limitas pagal bankus:

Savivaldybės pavadinimas

Limitas pagal bankus

 

Palangos miesto

 

Iš viso (Lt)

AB bankas „Hansabankas“

AB bankas „NORD/LB Lietuva“

AB Sampo bankas

1370000

 

300000 Lt

 

240000 Lt

830000 Lt

Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę į šiais metais teikiamą lengvatą turi 18 metų sulaukę asmenys ir šeimos, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jei jų 2005 metų turtas ir metinės grynosios pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių: asmens be šeimos grynosios metų pajamos neturi viršyti 20 tūkst. litų, o turtas 30 tūkst. litų, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metų pajamos ir turtas neturi viršyti atitinkamai 32 tūkst. litų ir 60 tūkst. litų, keturių ir daugiau asmenų šeimos - 40 tūkst. litų ir 80 tūkst. litų ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:

1. neturi ir neturėjo būsto nuosavybės teise arba

2. turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui) yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba

3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba

4. turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, jei tokiems asmenims yra nustatytas I ar II grupės invalidumas, arba šeimoje yra neįgalus vaikas, kurio judėjimo funkcija sutrikusi, arba tokios pat negalios asmuo, kuriam nustatytas I ar II grupės invalidumas. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka.

  Kreditas gyvenamajam namui statyti suteikiamas, kai pateikiamas nustatytąja tvarka suderintas namo statybos techninis projektas ar kita projektinė dokumentacija (pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus), taip pat valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimas apie kredito gavėjo teises į namui statyti skirtą žemės sklypą.

  Kreditas turimam būstui rekonstruoti suteikiamas, kai pateikiama valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie būsto nusidėvėjimą ir nustatytąja tvarka parengtas šio būsto rekonstravimo projektas.

  Kreditas turimam būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams suteikiamas, kai pateikiamas nustatytąja tvarka suderintas šio būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams (rekonstravimo) projektas.

  Kredito gavėjas, užtikrindamas, kad kreditas bus grąžintas, turi įkeisti bankui už šį kreditą nupirktą, pastatytą (statomą), rekonstruojamą būstą. Kreditas neturi būti didesnis nei 95 procentai įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės.

Subsidija būsto kredito daliai padengti

Subsidiją būsto kredito daliai padengti galės gauti visiški našlaičiai (kurių abu tėvai mirė iki jiems sukako 18 metų) ne vyresni kaip 35 metų amžiaus, asmenys, kurie įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, asmenys, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, šeimos, kuriose yra asmuo, kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Šiai grupei valstybė padengs 20 proc. suteikto kredito

Subsidiją kredito daliai padengti taip pat galės gauti jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų ar įvaikių ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs. Jiems valstybė padengs 10 proc. suteikto kredito.

Kiti asmenys, nepatenkantys į jau paminėtas grupes tačiau atitinkantys įstatyme nurodytas sąlygas galės pasinaudoti būsto kredito draudimo įmokų lengvata, o įgijęs teisę į subsidiją, galės gauti subsidiją kredito likučiui padengti.

Būsto kreditų gavėjai taip pat turi galimybę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo lengvata, kuri leidžia iš apmokestinamųjų pajamų atimti patirtas išlaidas dėl sumokėtų palūkanų įsigyjant būstą.

Valstybės remiama būsto kredito suma

Valstybės remiama būsto kredito suma neturi būti didesnė kaip:

1.  120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta  asmeniui be šeimos;

2.  240 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta  dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

3.  120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta  būstui rekonstruoti.

 

Norintiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti

Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą, su rašytiniu prašymu patvirtinti jų teisę į valstybės paramą kreipiasi į savivaldybę pagal registracijos arba deklaruotą jų gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu kredito gavėjas turi pateikti jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus (arba jų notariškai patvirtintas kopijas), valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie jo ir jo šeimos narių turimas ir turėtas nuosavybės teises į gyvenamąsias patalpas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje, dokumentus apie jo (jo šeimos) metines pajamas ir turtą, teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybos (skyriaus, poskyrio, grupės) pažymą apie asmens (šeimos  visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentus, patvirtinančius invalidumą ar našlaičio statusą.

Savivaldybės turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoti rašytinį patvirtinimą pažymą apie kredito gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti (pagal priedą) arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti tokią pažymą.

Pažyma ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jos gavimo pateikiama būsto kreditą suteikiančiam bankui kartu su būsto kredito paraiška.

Kur kreiptis Palangos miesto gyventojams, siekiantiems lengvatinio kredito?

Norint išsiaiškinti galimybes ir sąlygas lengvatiniams kreditams gauti – į AB banko „Hansabankas“, AB banko „NORD/LB Lietuva“ bei AB SAMPO banko filialus, skyrius, kurie šiais metais teiks valstybės remiamus būsto kreditus.

Norint gauti pažymas apie gyventojų teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, reikia kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Turto skyrių. Nustatytos formos prašymą, turto ir pajamų deklaracijos pildymo formą galima gauti Palangos miesto savivaldybės administracijos Turto skyriuje (Gintaro g. 33A, 210 kab.). Išsamesnė informacija teikiama telefonu 48714.

lt
en ru