Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Palanga, Medvalakio g. 14C, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2024-02-12

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Palanga, Medvalakio g. 14C, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Palanga, Medvalakio g.14C, žemės sklypas kadastro Nr. 2501/0023:100;
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinių numatoma paskirtis – gyvenamosios paskirties( dviejų butų) pastatai;
  3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas; Pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
  4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 698 21575;
  5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); Fiziniai asmenys, UAB „Pajūrio vila“, įmonės kodas 252413760, Kastyčio g. 23, Palanga, el. paštas: indre.serepiniene@gmail.com, tel. +37061042448;
  6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos; Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Gabijos g.12, Palanga, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu, tel. +37061042448; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2024 m. kovo 21 d.; interneto svetainėje: www.palanga.lt
  7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: lauras@neoforma.lt, iki 2024 m. kovo 21 d.
  8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2024 m. kovo 21 d. nuo 16:00 val. iki 17:00 val.

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRjMTQ2YTYtMDM2Zi00NDlmLThiZjgtNzlkNjM2ODkwYzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d70c7c0e-5b65-4b98-92ed-d53e06065d35%22%2c%22Oid%22%3a%228d46a317-53e6-4323-b594-bbbb7bac9d98%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija 1

Vizualizacija 2

Informacija atnaujinta 2024-02-12 16:00