Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie parengtus Palangos miesto Prieplaukos gatvės, unikalus Nr. 4400-5250-0266, kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus.

2021-02-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Palangos miesto Prieplaukos gatvės, unikalus Nr. 4400-5250-0266, kapitalinio remonto Palangos m. sav. projektas projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas - Prieplaukos g., Šventoji, Palangos miesto savivaldybė.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta) - Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Prieplaukos g.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „URBAN LINE“; direktoriaus pavaduotojas/ statinio projekto vadovas Robertas Jautakis, el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt ; tel. 8 602 14040

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio autorius - Eismo saugumo skyriaus vadovė (Susisiekimo dalis) Barbora Kundelytė . Projektuotoja inžinierė (Architektūra) Ieva Stasevičiūtė

Statytojas - Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, 00153 Palanga. Atsakingas atstovas – Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Vyriausioji specialistė Jurgita Gudelevičienė, tel. (8 658) 24133, el. paštas: jurgita.gudeleviciene@palanga.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima - Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.palanga.lt)

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021-03-04 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 624 69375 arba el. paštu barbora.kundelyte@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-04 d. 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzllMTAzOGItNTk5Yy00ZmNhLWEyYzktMTI3NTdmOWY3ZjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22344405c4-e50a-4298-84bb-1473ae7e856e%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Informacija atnaujinta 2021-02-18 10:09
lt
en ru