Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Dviejų vienbučių gyvenamųjų namų, Šviesos g. 10, Palangoje“.

2021-02-18

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, I.Į. „E. Miliūno studija“ informuoja visuomenę apie parengtus statinio naujos statybos projektinius pasiūlymus.

Statinio projekto pavadinimas "Dviejų vienbučių gyvenamųjų namų, Šviesos g. 10, Palangoje, projektiniai pasiūlymai".

Statybos vieta - Šviesos g. 10, Palanga.

Statinio naudojimo paskirtis - 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Statytojas - O.P.

Projektuotojas - I.Į. „E.Miliūno studija”, juridinio asmens kodas 133417785, adresas: K. Donelaičio g. 63-5, Kaunas

Projekto vadovas Aurimas Ramanauskas, atest. Nr. A 1559, mob.t: +370 620 87480, el. paštas: studija@mstudija.eu

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2021 m. vasario  mėn. 18 d. iki 2021 m. kovo mėn. 4 d. K. Donelaičio g. 63-5, Kaunas LT-44245, mob.t: +370 620 87480 ir Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.palanga.lt/

Teikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo el. paštu: studija@mstudija.eu arba projektuotojo pašto adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. kovo mėn. 4 d., 17:00 val., Palangos miesto savivaldybėje, adresu Vytauto g. 112. jei tuo laiku bus draudžiamas susirinkimas dėl ekstremalios situacijos, viešas

susirinkimas vyks tuo pačiu laiku elektroninėje erdvėje nuotoliniu būdu. prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_n2rhzjhkztityjuzyy00zdlilwewmgetmmy4ztq0mgm1owi3%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%226bfdd414-1a9e-4a41-a750-4e3252f705bf%22%2c%22oid%22%3a%22d75dce72-e427-476d-b961-ff6db85fa987%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-02-18 09:22
lt
en ru