Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad yra skelbiamas rekonstruojamo poilsio paskirties pastato Plytų g. 12, Palangoje, projektinių pasiūlymų viešinimas.

2021-05-06

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Poilsio pastato Plytų g.12, Palangoje, rekonstravimo, perplanuojant poilsio paskirties patalpas su bendro naudojimo patalpomis (unik.Nr.2595-0000-1025:0009; unik. Nr.2595-0000-1025:0021; unik.Nr.2595-0000-1025:0032) projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Rengiamas projektas: „Poilsio pastato Plytų g.12, Palangoje, rekonstravimo, perplanuojant poilsio paskirties patalpas su bendro naudojimo patalpomis (unik.Nr.2595-0000-1025:0009; unik.Nr.2595-0000-1025:0021; unik.Nr.2595-0000-1025:0032) projektas“.

Statinio statybvietės adresas: Palanga, Plytų g.12, žemės sklypo kadastrinis Nr.2501/0032:232 Palangos m.k.v.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio.

Patalpų esama pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio

Žemės sklypo esama  pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo esamas naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos.

Žemės sklypo esamas naudojimo pobūdis: ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos.

Projektinius pasiūlymus parengė: L.Tubinas personalinė įmonė, informuoja apie projektinius pasiūlymus Liudmila Tubinas, el. paštas: liuda.tubinas@gmail.com; tel.8-699-87266, statinio architektas Kastytis Mykolas Aleknavičius, el. paštas: kastytis.esper@gmail.com.

Statytojas: Fizinis asmuo Z.Š.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L.Tubinas personalinės įmonės patalpose, Gintaro g.33a, Palangoje darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2021-05-25, prieš tai susitarus dėl vizito, tel.8-699-87266 ir Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-05-25, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2021-05-25 nuo 15.00 val. iki 16.00 val. prisijungiant prie šios nuorodos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk3ODkxYzEtMjU5NS00NDU4LWE5YTktNzQ1NTU0ZDhkOTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221209c19e-ef55-437b-956f-41c6293ef965%22%2c%22Oid%22%3a%2260ee9008-1a9e-4790-9285-2375df33aa5e%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija. 

Informacija atnaujinta 2021-05-06 12:43
lt
en ru