Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kviečiame susipažinti su Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir koncepcija

2022-06-08

Kviečiame susipažinti su Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir koncepcija

Vykdant Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, (toliau – Bendrasis planas) bendrųjų sprendinių formavimo stadiją, pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, parengta bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir koncepcija.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-1860.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-77 “Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas”. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-21-61).

Planuojamos teritorijos adresas: Palangos miesto savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 Faks. (8 460) 40 217, (8 460) 40 216, el. paštas administracija@palanga.lt,  interneto svetainė www.palanga.lt.

Informaciją teikia Palangos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyriausiasis architektas Vytautas Indreika, tel. (8 460) 34109, el. p. vytautas.indreika@palanga.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. (8 37) 451351, el.paštas asi@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Remiantis planavimo darbų programa, Palangos miesto bendrojo plano koregavimo uždaviniai yra: optimizuoti planuojamos teritorijos inžinerinę infrastruktūrą, nustatant prioritetines ir neprioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas.

Planavimo tikslai – nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir savivaldybės prioritetinius infrastruktūros vystymo etapus, savivaldybės infrastruktūros vystymo principus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.

Papildomi planavimo uždaviniai:

  • Nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
  • Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
  • Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Bendrojo plano apimtis:

  • Bendrojo plano rengimą sudaro trys etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.
  • Bendrojo plano brėžiniai rengiami masteliu M 1: 2 000.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): LR Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Teritorijos vystymo koncepcija: rengiama.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo terminas: 2020 m.– 2022 m.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Susipažinti su Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos dokumentais galima planavimo organizatoriaus buveinėje Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt ir teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-21-61). Su dokumentais susipažinti galima nuo 2022 m. birželio 9 d. iki 2022 m. liepos 13 d.

Viešas susirinkimas su visuomene dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos vyks 2022 m. liepos 13 d. 15 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g 33A, LT-00153 Palanga

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (žr. aukščiau nurodytus adresus, kontaktus).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-21-61) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos. Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apie parengto dokumento sprendinių susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Brėžinys 1

Brėžinys 2

Informacija atnaujinta 2022-06-30 08:36