Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurse

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų...
2020-10-09

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

Palangos miesto savivaldybė kartu su iš valstybės biudžeto lėšų planuoja 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti skirti 33 670 Eur sumą, didžiausia vienam projektui planuojama skirti ne daugiau kaip 25 000 Eur lėšų suma.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai, kai pareiškėjas:

  1. teiks paslaugas, atitinkančias realius neįgaliųjų poreikius, kurios padės atkurti ar palaikyti jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didins savarankiškumą ir užimtumą, mažins socialinę atskirtį, spręs integravimosi visuomenėje problemas;
  2. teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus;
  3. teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą.

PARAIŠKŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA

Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma ir projekto sąmata (toliau kartu – paraiška). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta savivaldybės administracijai .pdf formatu ar kitu formatu, kurį galima būtų peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d. 16.00 val. jas pateikiant elektroniniu paštu Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Baranauskienei el. paštu: dalia.baranauskiene@palanga.lt.

Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Baranauskienė, tel. (8 460) 487 32, el. p. dalia.baranauskiene@palanga.lt. Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos formą ir visus dokumentus prašome pildyti vadovaujantis patvirtintais 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Pridedama:

Aktuali informacija, susijusi su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimu, atranka, šių projektų atrankos stebėsenos vykdymu, projektų finansavimu pateikta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje www.ndt.lt sukurtame skyriuje „Projektų finansavimas“.

Informacija atnaujinta 2020-10-12 09:55
lt
en ru