Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia navigacijos bokšto su švyturiu, esančio Švyturio g. 14A, Palangoje, viešąjį nuomos konkursą

2022-07-14

NAVIGACIJOS BOKŠTO SU ŠVYTURIU, ESANČIO ŠVYTURIO G. 14A, PALANGOJE, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 1. Išnuomojamas turtas – navigacijos bokšto su švyturiu (unikalus Nr. 2595-8010-5094, žymėjimas plane k5, aukštis 35 m), esančio Švyturio g. 14A, Palangoje, dalis (ne daugiau kaip 10 kv. m), Palangoje (toliau – Turtas).
 2. Turto nuomotojas – Palangos miesto savivaldybės vardu Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
 3. Turto naudojimo paskirtis – mobilaus ryšio stočiai įrengti ir telekomunikacinėms paslaugoms teikti.
 4. Pradinis metinis nuompinigių dydis – 2460,00 Eur be PVM (arba 205,00 Eur per mėnesį).
 5. Nuompinigių ir mokesčių bei įmokų už komunalines ir kitas paslaugas mokėjimo tvarka:

     5.1. Nuomos sutartyje nustatyti nuompinigiai mokami kas mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas. Turto nuomos konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į sumokėtų nuompinigių sumą.

5.2. Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už elektros energiją (pagal nuomininko įrengto kontrolinio elektros skaitiklio parodymus) ir kitas komunalines paslaugas (jeigu tokios susidaro) pagal nuomotojo ar paslaugų teikėjo  pateiktas sąskaitas.

 1. Delspinigiai už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą - nuomininkas, nuomos sutartyje nustatytu terminu nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 2. Turto nuomos terminas, turto perdavimo ir priėmimo terminas:

7.1. turto nuomos terminas nustatomas 1 (vieniems) metams nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos su teise esant galimybei pratęsti turto nuomos sutartį dar vieneriems metams;

7.2. turtas konkurso laimėtojui perduodamas per 3 darbo dienas nuo nuomos sutarties pasirašymo pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 1. Paraiškos dalyvauti viešajame konkurse priimamos ir konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugpjūčio 8 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir e. paslaugų skyriuje (priimamasis, I aukštas), Vytauto g. 112, Palangoje.

 Klientų informavimo tarnautojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, patikrinęs, ar vokas su pasiūlymu užklijuotas ir nepažeistas, užrašo ant voko paraiškos gavimo datą ir laiką.

Paraiškos dalyvauti konkurse turi būti pateiktos iki skelbime apie konkursą nurodyto laiko. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Informacija apie viešą turto nuomos konkursą teikiama el. paštu turtas@palanga.lt , tel. (8 460) 34 175, 8 658 23 092 arba (8 460) 34 173, 8 698 08 503.

Informacija apie savivaldybės turto viešą nuomos konkursą skelbiama interneto svetainės http://www.palanga.lt skiltyje „Skelbimai“ ir laikraščio „Palangos tiltas“ 2022 m. liepos 15 d. numeryje.

 1. 9. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti viešajame nuomos konkurse, iki 8 punkte nurodyto termino pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Navigacijos bokšto su švyturiu, esančio Švyturio g. 14A, Palangoje, viešajam nuomos konkursui“ bei konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

9.1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens banko sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Paraiškoje turi būti nurodytas nuomojamo turto pavadinimas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis be PVM, paaiškinama, kokiam tikslui konkurso dalyvis nuomosis turtą, išvardinami pridedami dokumentai;

9.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

9.3. Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje asmuo registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad juridinis asmuo yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla, tinkamai patvirtintos kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);

9.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

 1. Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 1 mėnesio pradinio nuompinigių dydžio suma, tai yra 205,00 Eur be PVM. Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis įnašas sumokamas su PVM – 248,05 Eur. Konkurso dalyvio pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Palangos miesto savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT74 7180 6000 0014 2289, esančią AB Šiaulių banke prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.
 2. Išnuomojamą turtą apžiūrėti galima darbo dienomis, iš anksto suderinus konkretų apžiūros laiką tel. (8 460) 34 175, 8 658 23092. Turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios.
 3. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks 2022 m. rugpjūčio 8 d. 13 val. 30 min. (II a. pasitarimų kabinete prie Juridinio ir personalo skyriaus), Vytauto g. 112, Palanga.
 4. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, laimėtoju pripažįstamas anksčiau registruotas konkurso dalyvis.
 5. Su viešojo nuomos konkurso laimėtoju sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis pagal Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-246 1 punktu, 1 priede nustatytą sutarties pavyzdinę formą.

Savivaldybės turto viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-246.

Informacija atnaujinta 2022-07-14 16:54