Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešą elektroninį aukcioną

2021-07-20

Palangos miesto savivaldybės administracija viešame elektroniniame aukcione (www.evarzytynes.lt) parduoda Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – mokyklos pastatą (unikalus numeris 2593-5002-6013, pažymėjimas plane 1C2p, bendras plotas 1160,41 kv. m, statybos metai 1935) su kiemo statiniais (kiemo aikštele, unikalus Nr. 2593-5002-6024) ir šiam objektui priskirtu 0,1889  ha valstybinės žemės sklypu (kadastro numeris 2501/0028:251, unikalus Nr. 4400-4438-0652), Vasario 16-osios g. 6, Palanga

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

1 005 169,40

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

894 000,00

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

111 000,00

Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

169,40

Iš jų PVM (Eur)

-

Kainos didinimo intervalas (EUR)

5 000,00

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

200,00

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

50 000,00

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2021-07-26, 0.00.00 val./2021-07-28, 23.59.59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2021-08-02, 09.00.00 val. /2020-08-05 13.59.59 val.

Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: kita/visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas 0,0362 ha.

- paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas 0,0362 ha.

- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas 0,0679 ha.

- šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas 0,0183 ha.

- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas 0,1889 ha).

- kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 0,1889 ha.

- skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas 0,0117 ha.

- elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0,0155 ha.

- aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 0,1889 ha).

- viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas 0,02 ha.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,1889 ha.

Žemės sklypui galioja Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu.

Bendrosios aukciono sąlygos:

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas. Aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt. Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais) ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu (toliau – Procedūrų aprašas), patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142. Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia Aprašo 30 punkte arba Procedūrų aprašo 18 ar 19 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Asmuo, pradėdamas registraciją į elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas bei nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėti į Palangos miesto savivaldybės administracijos (kodas 125196077) atsiskaitomąją sąskaitą LT457180600000130783, AB Šiaulių banko Palangos filiale. Mokėjimai už savivaldybės nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą, taip pat palūkanos, netesybos ir kiti valstybinės žemės sklypo pirkimo sutartyje numatyti mokėjimai turės būti pervedami į VĮ Turto banko (įmonės kodas 112021042) sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, esančią AB SEB banke. 

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:

Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (viešame aukcione parduoto savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo Palangos miesto savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamam turtui – VĮ Turto bankas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo), o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Aprašo 61 p.).

Aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt.

Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis:

  1. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais).
  2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-942 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygų patvirtinimo“.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo sąlygų, parduodamų objektų apžiūros, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Liebienė, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 34 175, el. paštas virginija.liebiene@palanga.lt.

Informacija atnaujinta 2021-07-20 14:30
lt
en ru