Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešą elektroninį aukcioną

2022-06-17

Palangos miesto savivaldybės administracija viešame elektroniniame aukcione (www.evarzytynes.lt) parduoda Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

Parduodamas objektas:

Pastatas – kino teatras (unik. Nr. 2598-7001-5014, žymėjimas plane 1C2p, bendras plotas 1770,64 kv. m) ir jam priskirtas 0,4471 ha valstybinės žemės sklypas (unik. Nr. 4400-0170-7802), Šventosios g. 1, Palangoje

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

1 080 480

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

885 600

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

194 400

Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

480

Kainos didinimo intervalas (EUR)

5 000

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

200

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

50 000

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2022-07-11, 0.00.00 val. / 2022-07-13, 23.59.59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2022-07-18, 09.00.00 val. / 2022-07-21 13.59.59 val.

Informacija apie parduodamą savivaldybės nekilnojamąjį turtą

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros. Statybos metai – 1987. Pastate yra komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas, patalpos šildomos elektra, dujų nėra.

Informacija apie parduodamą žemės sklypą

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypas parduodamas.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

– elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis; plotas 613,00 kv. m; teritorijos unikalūs Nr. 100094420, 100096165, 100101446, 100101562, 100106133, 100106640, 100106981, 100108788, 100109019, 100110125, 100111309, 100111357, 100119854, 100120336, 100120578, 100123213, 100211851);

– viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis, plotas 447,00 kv. m);

– vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis; plotas 1306,00 kv. m);

– šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis;  plotas 175,00 kv. m);

– požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis; plotas 4471,00 kv. m);

– aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis; plotas 4471,00 kv. m).

Servitutai:

1. Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 4471,00 kv. m.

2. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), plotas 177,00 kv. m.

3. Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), plotas 1347,00 kv. m.

Žemės sklypui galioja Šventosios gyvenvietės detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 38. 

Bendrosios aukciono sąlygos:

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas. Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais) ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu (toliau – Procedūrų aprašas), patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142. Aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt. Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia Aprašo 30 punkte arba Procedūrų aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Asmuo, prieš pradėdamas registraciją į elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas bei nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėti į Palangos miesto savivaldybės administracijos (kodas 125196077) atsiskaitomąją sąskaitą LT457180600000130783, AB Šiaulių banko Palangos filiale. Mokėjimai už savivaldybės nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą, taip pat palūkanos, netesybos ir kiti valstybinės žemės sklypo pirkimo sutartyje numatyti mokėjimai turės būti pervedami į VĮ Turto banko (įmonės kodas 112021042) sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, esančią AB SEB banke. 

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:

Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (viešame aukcione parduoto savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo Palangos miesto savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamam turtui – VĮ Turto bankas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo), o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Aprašo 61 p.).

Viešo elektroninio aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt.

Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis:

  1. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais).
  2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.
  3. Savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygomis, patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A1-944 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygų patvirtinimo“.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo sąlygų, parduodamų objektų apžiūros, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Liebienė, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 34 175, el. paštas virginija.liebiene@palanga.lt.

Informacija atnaujinta 2022-06-17 11:21
lt
en ru