Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius kviečia kreiptis dėl socialinės paramoms mokiniams 2022-2023 mokslo metams

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius kviečia kreiptis dėl...
2022-08-08

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama neskiriama mokiniams vyresniems kaip 21 metai ir kurie mokosi pagal suaugusiųjų programas, mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus atvejį, kai mokinys, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. 

Mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus mokinius, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje.

Socialinės paramos mokiniams rūšys

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

  1. Mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  2. Parama mokinio reikmenims įsigyti. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžių (92 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Jei mokinys patiria socialinę riziką, ši parama gali būti teikiama ir nepinigine forma. Tokiu atveju mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

Nevertinant gaunamų pajamų skiriamas nemokamas maitinimas mokyklose:

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų (globėjų) prašymo. Jeigu šios paramos poreikio nėra, labai prašome tėvų informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą. Jeigu atsisakius paramos atsirado jos poreikis, parama vėl gali būti skiriama.

Vertinant gaunamas pajamas mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenis įsigyti:

  1. jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (220,50 Eur);
  2. jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (294 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
  3. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, išimties atvejais, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, socialinė parama mokiniams gali būti skiriami, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (367,5 Eur).

Kas ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą.

Kreipiamasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

Dėl nemokamo maitinimo prašymą–paraišką galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos per visus mokslo metus.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki spalio 5 dienos.

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

Kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams pateikiamas prašymas-paraiška socialinei paramai gauti, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, pažymos apie pajamas: darbo užmokesčio pažymos, įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti, pagal aplinkybes kitus reikiamus dokumentus.

Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi  dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

Jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį.

Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gyventojai gali pateikti:

  1. Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje 115 kab. I–IV nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonai pasiteiravimui 8 (460) 48719, 8 (460) 34164, 8 (460) 34166.
  2. Mokyklos, kurioje mokinys mokosi administracijai.
  3. Elektroniniu būdu prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos spis.lt
  4. Prašymą-paraišką galima rasti interneto svetainėje palanga.lt. Užpildžius formą, siųsti Socialinės rūpybos skyriaus elektroniniu paštu srs@palanga.lt

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje 115 kab. I–IV nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonai pasiteiravimui 8 (460) 48719, 8 (460) 34164, 8 (460) 34166.

Informacija atnaujinta 2022-08-08 10:10
lt
en ru