Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 

 

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2020 M. SPALIO 29 D. 10 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Informacija apie Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. atliktus auditus ir jų rezultatus. Pranešėja – Kristina Nikartienė.
 2. Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano. Pranešėja – Kristina Nikartienė.
 3. Kiti klausimai. Pranešėja – Elena Kuznecova.

Pirmininkė                                                                                         Elena Kuznecova

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. SPALIO 29 D. 13 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Vytauto g. 11, Palangoje, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 2. Sprendimo „Dėl turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl turto perdavimo Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl pastato, esančio Gintaro g. 34, Palangoje, perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 5. Sprendimo „Dėl kompiuterių perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 6. Sprendimo „Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 7. Sprendimo „Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 9. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 10. Sprendimo „Dėl Palangos sporto centro sportinio ugdymo grupių, mokinių ir kontaktinių valandų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams derinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 11. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 12. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai „Esu čia ir dabar“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 13. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programoms“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 14. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 15. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 16. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2021–2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai „Padėkime augti vaikui“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 17. Sprendimo „Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.

Komiteto pirmininkas                                                         Mindaugas Skritulskas

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO NUOTOLINIO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. SPALIO 30 D. 11 VAL., DARBOTVARKĖ

 

 1. Stasio Gvažiausko 2020 m. spalio 23 d. prašymas „Dėl automobilių statymo schemos adresu: Maironio g. 12, Palanga, suderinimo, infrastruktūros sutarties sudarymo“.
 2. Sprendimo „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Vytauto g. 11, Palangoje, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2020 M. SPALIO 30 D. 13 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 2. Sprendimo „Dėl turto perdavimo Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl kompiuterių perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Vytauto g. 11, Palangoje, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 5. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2021–2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai „Padėkime augti vaikui“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 6. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 7. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 8. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 9. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programai „Esu čia ir dabar“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 10. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2021-2023 metų ikimokyklinio ugdymo programoms“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 11. Sprendimo „Dėl Palangos sporto centro sportinio ugdymo grupių, mokinių ir kontaktinių valandų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams derinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 12. Sprendimo „Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.

Pirmininkė                                                                                        Ilona Pociuvienė

 

Informacija atnaujinta 2020-10-28 14:53
lt
en ru